Stacks Image 698
Stacks Image 463

WELKOM

MIROO is al 15 jaar toonaangevend in implementatie van kwaliteit, veiligheid, gezondheid, milieu en bedrijfsverbetering bij middel- en grote bedrijven. MIROO is specialist in het opzetten en implementeren van managementsystemen. MIROO staat garant voor optimale dienstverlening en service.
Teamwork en netwerken
Met een team van doorgewinterde adviseurs bieden wij professionele ondersteuning. MIROO heeft ervaring in kleine en grote projecten en biedt voor elke branche een passende oplossing. Wij beschikken over een netwerk aan certificeringsinstellingen en voorzien u graag van advies.
Het belang van uw bedrijf
De belangen van uw organisatie zijn ons uitgangspunt. Welke combinatie van systemen en personen we daarvoor ook moeten ondersteunen. Uw doelstellingen vormen de belangrijkste normen voor uw organisatie. Wij begeleiden uw organisatie in de praktijk door invulling te gegeven aan deze doelstellingen.
Referenties
 • Petrochemie
 • Industrie
 • Bouw
 • Installatietechniek
 • Wegenbouw
 • Groenvoorziening
Referenties
 • Voedingsmiddelenbranche
 • Waterzuiveringstechnologie
 • Biogasinstallaties
 • Watervoorziening
 • Arbodiensten
 • Adviesbureau’s
Stacks Image 1957
Stacks Image 2046
Stacks Image 2038
Stacks Image 2030
Stacks Image 2022
Stacks Image 2013
Stacks Image 2005
Stacks Image 1997
Stacks Image 1989
Stacks Image 1981
Stacks Image 1973
Stacks Image 1965
Stacks Image 2167
Stacks Image 487

VCA

Vanuit de huidige Arbo-wetgeving waarin werkgever en werknemer meer verantwoordelijkheid wordt opgelegd past het VCA*/** veiligheids-managementsysteem perfect.
VCA-certificaat als selectiecriterium
Aannemers en dienstverleners hebben het VCA-certificaat steeds vaker nodig omdat VCA meer en meer als selectiecriterium gebruikt wordt door de opdrachtgevers. Bij bepaalde opdrachtgevers is VCA vaak een vereiste/voorwaarde om in aanmerking te komen voor het maken van een offerte of gunning van een contract.
Wanneer een aannemer of onderaannemer een VCA-certificaat heeft, wil dat zeggen dat hij een veiligheidsbeheerssysteem hanteert dat voldoet aan de eisen van VCA maar ook voor een heel groot deel aan de eisen van de Arbowet.
Verantwoord werken
Wie over een VCA beschikt, kan garanties bieden voor de risicobeheersing bij de uitvoering van het werk op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Uw opdrachtgever weet op zijn beurt dat onder zijn verantwoordelijkheid op een verantwoorde wijze gewerkt wordt. Daarom stellen diverse opdrachtgevers VCA als eis. VCU is voor uitzendbureaus en detacheringbureaus. MIROO stelt op zeer praktische wijze het VCA veiligheidsbeheerssysteem voor uw bedrijf op. Zodat de papierwinkel u blijft bespaart.
Stacks Image 503

V&G plan

Wat is een V&G-plan? Een V&G-plan is een document/plan voor een bouwproject waarin gegevens staan, op het gebied van V&G, over met name de projectorganisatie, risico's en beheersmaatregelen. Een V&G-plan is een hulpmiddel (of hoort een hulpmiddel te zijn) om de V&G-risico's met betrekking tot het bouwproject beter te beheersen.
De Arbowetgeving (arbobesluit art. 2.28) gebruikt de titel Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan). VCA** (hoofdstuk 5) gebruikt de titel VGM-projectplan (Veiligheid, Gezondheid, Milieu).
Heeft u een V&G-plan nodig?
De arbowetgeving (arbobesluit artikel 2.28) eist een V&G-plan indien:
 • Bouwwerken voor de veiligheid en gezondheid van werknemers bijzondere gevaren met zich meebrengen als bedoeld in bijlage II bij de richtlijn (92/57/EEG);
 • Een melding verplicht is (conform arbobesluit artikel 2.27);
Stacks Image 526

RI&E

Bent ú RI&E-plichtig? Waarschijnlijk wel. De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Organisaties met ten hoogste 40 uur arbeid per week (alle werknemers bij elkaar opgeteld) zijn ook verplicht een RI&E op te stellen. Zij kunnen gebruik maken van een branche RI&E instrument maar zij mogen in plaats daarvan ook gebruik maken van de ‘checklist gezondheidsrisico’s’. Bij MIROO b.v. geschiedt toetsing door gecertificeerde veiligheidskundigen.
RI & E
Elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een RI&E en moet schriftelijk worden vastgelegd.
Plan van aanpak. In het plan van aanpak (pva) moet de werkgever aangeven binnen welke termijn zijn bedrijf concrete maatregelen gaat nemen tegen de geïnventariseerde risico’s, en wat deze maatregelen opleveren.
Bespreken
De verplichting tot het jaarlijks rapporteren aan de OR / PVT over de voortgang van het Plan van Aanpak is per 1 januari 2007 geschrapt uit de Arbowet. Op basis van de WOR zou een OR wel een jaarlijkse rapportage kunnen eisen van de werkgever. Ook hebben de OR en PVT instemmingsrecht op het gebied van arbeidsomstandigheden.
Toetsen De werkgever mag zijn RI&E zelf maken. Is elke werkgever verplicht zijn RI&E te laten toetsen? Nee, sinds 1 juli 2005 bestaat hier een ander systeem voor.
Als u niets doet
En als u niets doet? Als een inspecteur tijdens een controle om de RI&E vraagt en de ondernemer heeft die niet, dan kan de inspecteur u een boete aanzeggen. Als de getoonde RI&E niet volledig is, zal de inspecteur een waarschuwing geven met een termijn van maximaal 3 maanden.
MIROO stelt ook uw RI&E op of begeleidt u graag bij de totstandkoming van uw RI&E.
Stacks Image 460

BELEIDSPROGRAMMA

MIROO verzorgt beleidsprogramma’s. MIROO vertaalt het bedrijfs-veiligheidbeleid naar een Bedrijfs Introductieruimte. Een ruimte waarin alle mogelijke aspecten van veiligheid binnen uw bedrijf uiteen worden gezet. MIROO heeft ruime ervaring met het implementeren van Bedrijfs Introductieruimtes en werkt daarbij samen met gecertificeerde experts op SHEgebied. Een Beleidsprogramma gemaakt door MIROO bevat 4 fasen: Oriëntatie, Ontwerp, Voorbereiding en Implementatie.
Oriëntatie
Start van het project; waar gaat het over?

Ori
ënteren op diverse werkvelden.
Ontwerp
Levensvatbaar? Willen we dit?

Veiligheidsstudies:
 • HAZOP
 • RI&E’s
 • Brandveiligheid
 • Atex
 • CE, etc.
Selectie onderaannemers
VGM plan ontwerpfase
Rapportages
Voorbereiding
Haalbaarheid; Kunnen we dit?
 • VGM Plan uitvoering
 • Overleg structuren
 • Beveiliging
 • Inspectie
 • Rapportages
 • BHV organisatie
Site Introductie
 • Werkvergunning
 • TRA&LMRA
 • Overdracht CSU
 • Dagelijks toezicht
 • Durf te delen
Implementatie
Lancering; We doen het!
 • Rapportages
 • VGM dossier
 • Safety!
Stacks Image 548

OHSAS 18001

OHSAS 18001 is een norm voor arbeidsomstandigheden – beheersysteem (ABS) ten behoeve van het management. In dit ARBO Zorgsysteem legt een bedrijf vast op welke wijze men omgaat met de arbeidsomstandighedenbelangen van het bedrijf en de effecten daarvan op het management, het personeel, de directe omgeving. De OHSAS 18001 wordt toegepast door organisaties die arbeidsrisico’s effectief willen beheersen. Het op te zetten systeem stelt de organisatie in staat om continu te verbeteren.
Lees meer >>
Kenmerken van OHSAS 18001
 • internationaal van aard en niet opgesteld op basis van landelijke wetgeving; conformiteit aan die wetgeving is wel een eis
 • voor elk soort organisatie van toepassing
 • biedt ruimte voor maatwerk: zij dient geïnterpreteerd te worden op basis van de bedrijfsspecifieke situatie
 • certificeerbaarheid; een volgens de OHSAS 18001 opgezet veiligheidsmanagementsysteem is certificeerbaar, waarmee uw inspanningen aantoonbaar worden gemaakt
 • aansluiting bij andere normen zoals ISO 9001 en ISO 14001
 • door goede toepassing kunt u de zorg voor kwaliteit, milieu en veiligheid in één systeem beheersen.
Lees meer >>
Een VCA alternatief
Een groot aantal bedrijven in Nederland is VCA-gecertificeerd. OHSAS 18001¹ is in tegenstelling tot het VCA-systeem een relatief jong systeem, dat net als ISO 9001 (kwaliteitsmanagement) en ISO 14001 (milieumanagement) is gericht op continue verbetering. Waarom overgaan op OHSAS 18001? Waarom willen bedrijven met een VCA-systeem overstappen naar OHSAS 18001? Redenen hiervoor kunnen zijn dat een OHSAS 18001 systeem beter aansluit op het reeds bestaande ISO 9001-systeem of dat is opgesteld conform een meer internationaal certificeerbare norm. Bovendien biedt de norm ruimte voor maatwerk en wordt zij geïnterpreteerd op basis van de bedrijfsspecifieke situatie.
Lees meer >>
Voordelen
 • de norm is internationaal van aard en niet opgesteld op basis van landelijke wetgeving; conformiteit aan die wetgeving is wel een eis
 • de norm is voor elk soort organisatie van toepassing
 • de norm biedt ruimte voor maatwerk: zij dient geïnterpreteerd te worden op basis van de bedrijfsspecifieke situatie
 • een volgens de OHSAS 18001 opgezet veiligheidsmanagementsysteem is certificeerbaar, waarmee uw inspanningen aantoonbaar worden gemaakt
 • door goede toepassing van de norm kunt u de zorg voor kwaliteit, milieu en veiligheid in één systeem beheersen.
Terug <<
Stacks Image 673

ISO 9001

De NEN–ISO–9001:2000 norm is een internationaal erkende norm voor kwaliteitssystemen. De eisen van klanten vormen de input van het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Deze eisen moeten resulteren in een product of dienst (output) dat de klant tevreden stelt.
Kwaliteit – ISO
De NEN–ISO–9001:2000 norm is een internationaal erkende norm voor kwaliteitssystemen.
De eisen van klanten vormen de input van het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Deze eisen moeten resulteren in een product of dienst dat de klant tevreden stelt. De organisatie moet ervoor zorgen dat door toepassing van een kwaliteitsmanagementsysteem een juiste vertaling van eisen naar door de klant gewaardeerde producten plaatsvindt. Bij het omzetten van eisen in producten probeert de organisatie klanttevredenheid te verhogen door effectiviteit en efficiëntie continu te verbeteren.
Duidelijke afspraken
De ISO–norm bevat een aantal paragrafen waarin eisen beschreven staan die worden gesteld aan bijvoorbeeld het systeem van taakafstemming en overleg, klachtenafhandeling, procesbeheersing, contractbeoordeling en capaciteitsplanning. De eisen komen er kort gezegd op neer dat een organisatie moet aantonen dat er duidelijke afspraken bestaan omtrent de wijze waarop de organisatie werkt én dat aangetoond wordt dat men daadwerkelijk ook zo werkt.
Versterkte concurrentiepositie
Een ISO 9001:2000 kwaliteitssysteem draagt bij aan de versterking van de concurrentiepositie en heeft positieve effecten op klanttevredenheid. Effecten van het ISO 9000-systeem op houding en gedrag van medewerkers zijn meestal positief. De doelstellingen van de organisatie worden beter gerealiseerd. Ook op de interne communicatie heeft het systeem positieve effecten.
Stacks Image 697

AUDITS

MIROO levert deskundigen voor de uitvoering van audits. Wij voeren interne audits en stellen audit- en managementrapporten op. We initiëren en coördineren verbeteracties (PDCA) die bijdragen aan verbeterd veilig werken en verbeterde kwaliteit van processen.
Stacks Image 594

HSE / KAM

MIROO zet HSE/KAM (Health, Safety and Environment / Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu) zorgsystemen op. Zodoende dat uw bedrijf voldoet aan Arbo- en Milieuwetgeving. Deze systemen borgen dat u binnen uw bedrijf in staat bent effectief te reageren op calamiteiten en dat de bedrijfshulpverlening goed is georganiseerd. Tevens toets MIROO de naleving van het systeem d.m.v. interne audits. MIROO initieert, stimuleert, controleert en en coördineert. Daarbij fungeert MIROO graag als bruggenbouwer tussen medewerkers en directie.
Stacks Image 615

CONTACT

Voor advies op maat of vragen kunt u een e-mail sturen naar info@miroo.nl of telefonisch contact opnemen met MIROO. 0595-422358 of +31651473284
MIROO B.V.
Sassemaborglaan 1
9953 SN Baflo
Tel: 0595-422358
Mob. +31651473284
Email:
info@miroo.nl
Stacks Image 948
MIROO b.v.
Sassemaborglaan 1
9953 SN Baflo
T 0595-422358
M +31651473284
E
info@miroo.nl

webdesign: AF Design